Biznes

Konstytucja Biznesu. Czym jest i jakie ma znaczenie?

Konstytucja Biznesu. Czym jest i jakie ma znaczenie?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce może kojarzyć z wieloma biurokratycznymi obowiązkami. Osoby zainteresowane założeniem własnego biznesu obawiają się najczęściej dużych kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Odpowiedzią na te obawy stało się uchwalenie Konstytucji Biznesu. Co kryje się pod tą nazwą? Jakie korzyści dla przedsiębiorców wynikają z Konstytucji Biznesu?

Czym jest Konstytucja Biznesu?

Pod pojęciem Konstytucji Biznesu kryje się pakiet ustaw ważnych dla przedsiębiorców. Założeniem twórców Konstytucji Biznesu było maksymalne ułatwienie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Do aktów prawnych składających się na Konstytucję Biznesu zaliczamy między innymi Prawo przedsiębiorców, Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, a także Ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniono również prawie dwieście aktów prawnych.

Czym jest działalność nierejestrowa?

Rozwiązania przyjęte w Konstytucji Biznesu likwidują obowiązek rejestrowania działalności gospodarczej w wybranych przypadkach. Testowanie pomysłu na biznes może odbywać się przy zachowaniu minimum formalności biurokratycznych. Przepisy stanowią, że działalności gospodarczej nie trzeba rejestrować w przypadku, w którym osiągane przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Działalność nierejestrowa dostępna jest dla osób, które nie prowadziły działalności w ciągu poprzednich pięciu lat.

Ulga na start w ubezpieczeniach społecznych

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym przez Konstytucję Biznesu jest ulga na start. Polega ona na zwolnieniu początkującego przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga na start obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Również dostępna jest dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez poprzednie pięć lat. Z ulgi na start mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz pracodawcy, u którego byli zatrudnieni na etacie w poprzednim roku kalendarzowym. Po sześciu miesiącach korzystania z ulgi na start przedsiębiorca może zacząć opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w obniżonej wysokości.

Jakie zmiany w relacjach przedsiębiorcy z urzędem?

Konstytucja dla przedsiębiorców upraszcza metody kontaktu przedsiębiorcy z urzędem. Dzięki temu większość spraw urzędowych stała się możliwa do załatwienia za pośrednictwem zdalnych kanałów kontaktu. Urzędy zostały zobowiązane do stosowania korzystnej dla przedsiębiorcy interpretacji przepisów. Mają również obowiązek stosowania zasady domniemania niewinności przedsiębiorcy. Na straży interesów małego i średniego biznesu został postawiony Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na mocy nowych przepisów powołano go na sześcioletnią kadencję.

Udostępnij